top of page

Pedagogische Visie...

​"Je kan niet van elk kind een ster maken,
maar je kan ze wel allemaal laten schitteren"
... Op vlak van bewegingsvrijheid & creativiteit

 

Kinderen moeten voldoende bewegingsvrijheid krijgen in ons kinderdagverblijf. Begeleide activiteiten kunnen plezant zijn, maar er moet ook ruimte zijn om de kinderen te laten doen wat ze graag doen. Ingerichte hoeken zijn leuk, maar kinderen willen soms ook zelf de zaken verhuizen en een plaats geven. Auto’s in het oventje? Waarom niet? Hier is ruimte voor fantasie! Wij vinden het uitermate belangrijk dat kinderen ook gewoon eens ‘hun ding’ kunnen doen. Ze moeten nog zoveel jaren binnen de lijntjes lopen, laat ze hier maar eens lekker experimenteren en ontdekken wat ze plezant vinden!  Dit geldt ook voor onze knutselmomenten. Een themagerichte knutselactiviteit is leuk, maar als Stella de Kerstman dit jaar blauw wil, dan verven we die toch gewoon blauw?  Even leuk is gewoon een wit blaadje papier en een waaier aan mogelijkheden om het blad mee te vullen (glitters, stickers, stempels, potloden, wasco’s,…)  Let’s rock & roll!

... Op vlak van zelfstandigheid


​Kinderen worden als hulpeloze wezentjes geboren en zijn in de eerste levensmaanden dan ook erg afhankelijk van de personen rondom hen (ouders, begeleiders, grootouders,...). Wanneer de baby een peuter wordt, is de drang om vanaf dan alles zelf te doen zeer groot, wat uiteraard normaal is. In ons kinderdagverblijf zijn wij er dan ook voorstander van om het kind zelfstandig dingen te laten ontdekken/proberen. Ook al duurt het vaak heel wat langer dan nodig, een kind is apetrots als het bv. z’n beker zelf naar de keuken mag brengen. Wij bieden ook regelmatig nieuw spelmateriaal aan, aangepast naargelang hun leeftijd. Een inlegpuzzel is bv. ineens een hele uitdaging, eens wat ouder proberen ze het huisje met de sleutels open te krijgen, enzovoort. Speelgoed moet voor een kind steeds weer een grensverleggende uitdaging zijn. Het is erg frustrerend voor een kindje wanneer ouders, begeleiders,... telkens alles in hun plaats doen omdat het snel vooruit moet gaan. We proberen de kinderen die niet altijd durven ook extra te motiveren om het zelf te proberen, met een dikke bravo nadien wanneer het hen gelukt is. Dit alles lukt natuurlijk het best wanneer er een duidelijke communicatie is met de ouders, zodat we van langs beide kanten goed opvolgen wat reeds lukt en waar een beetje extra stimulatie later vruchten zou afwerpen. Wij vinden een goeie communicatie met ouders dan ook ontzettend belangrijk! Deze gebeurt bij ons zowel mondeling als schriftelijk.

... Op vlak van betrokkenheid en participatie met de ouders

 

De verantwoordelijken en alle begeleidsters van het kinderdagverblijf streven ernaar de ouders zo nauw mogelijk te betrekken in de opvang van hun kind en in de totale werking van het kinderdagverblijf. Er zijn verschillende momenten van informatieoverdracht, bevragen van meningen/wensen en overleg, alsook wordt per klas gedurende de volledige opvangperiode een tweetal keer een themafeestje gehouden, waarop alle gezinnen van het groepje uitgenodigd worden.
 

We willen ouders elke dag betrekken en informeren over het reilen en zeilen in het kinderdagverblijf.

Dit doen we via dagelijks mailsysteem en mondelinge overdracht bij aankomst en afhaalmomenten.

Voor de start van de opvang worden ouders uitgenodigd om alle informatie van hun kindje mee te delen, de vaste gewoonten, hun gedrag, slaap en eetpatroon. Op deze manier kunnen we zoveel mogelijk dezelfde aanpak als thuis hanteren en gaat de overgang wat vlotter. 

 

Jaarlijks vragen we aan de ouders om een tevredenheidenquête in te vullen waarbij we alle suggesties en opmerkingen, van ouders serieus nemen en verder mee aan de slag gaan. We vragen uiteraard mochten er eerder opmerkingen of klachten zijn niet te wachten tot deze enquête.

Pedagogische beleid

​"Opvoeden is een kwestie van liefde, geduld & wijsheid. En de laatste twee groeien vanzelf als het eerste er is. "

Onze missie!

 

Het is onze missie om èlk kind, ongeacht afkomst, rijkdom, met of zonder beperking, thuis te laten voelen bij ons. 

Ons motto is dan ook al jaren: “ Je kan niet van elke kind een ster maken, maar je kan ze wel allemaal laten schitteren.”

Wij willen een 2e thuis zijn, een goede voorbereiding op school. Wij willen prikkelen en stimuleren. 

Motiveren om grenzen te verleggen. Dit alles op het tempo van ieder kind individueel. 

Dit alles zonder kinderen ooit te forceren. Wij geloven erin dat je elk kind kan laten openbloeien op zijn/haar manier. 

Als je het kind maar genoeg liefde, warmte en vertrouwen geeft.

Wenbeleid

 

Indien gewenst kunnen ouders opteren voor een wenmoment, even voor de werkelijke start. Dit is een halve of volle betalende opvangdag, in onderling overleg afgesproken tussen de ouders en de verantwoordelijke. Een begeleidster van het respectievelijke leefgroepje neemt dan ongeveer een halfuurtje de tijd voor de ouder(s) en het kind, zodat beide partijen elkaar voldoende kunnen informeren. Daarna neemt men afscheid, zodat het kind de kans krijgt aan zijn/haar nieuwe omgeving en verzorgsters te wennen. Ouders kunnen tussendoor het kinderdagverblijf nog even opbellen om te vragen hoe alles verloopt. Maar een wenmoment is uitermate handig om eens af te toetsen hoeveel tijd je 's morgens nodig hebt om jezelf en je kindje klaar te krijgen om de werkdag/crèchedag te starten. 

Spelaanbod om maximaal te stimuleren

 

Alle klasjes beschikken over speelgoed aangepast aan de leeftijd van de kinderen. De klassen zijn bewust ingericht met het doel van de leeftijdsgroepen die daar vertoeven. Er is dus een absoluut aangepast aanbod, specifiek op die leeftijdsgroep gebaseerd. 

 

We geven de kinderen ruimte om hun creativiteit, hun zelfstandigheid en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Naast vrij spel wordt er dagelijks gestimuleerd om aan begeleide activiteiten deel te nemen.

 

We werken steeds in thema’s, niet enkel de meest voor de handliggende zoals kerst, pasen, moederdag enz…maar ook thema’s zoals kleuren, Afrika, ons huis, het lichaam enz.. We bieden ook ruimte om thema’s uit te werken vertrekkende vanuit het kind zelf.

De begeleidsters beschikken elk over een eigen jaarmap waar ze hun thema’s volledig uitgewerkt hebben.

 

Elke klas beschikt over minimum vijf verschillende speelhoekjes. Zo hebben we een poppenhoek, autohoek, rustige hoek/knuffelzone, bouwhoek enz..

Regelmaat in de dagindeling

 

Een vaste dagindeling geeft duidelijkheid en structuur.

Die structuur geeft zekerheid en zorgt voor een prettig gevoel bij kinderen, op deze manier weten ze waar ze aan toe zijn.

In elke klas werken we met hetzelfde dagschema.

Er wordt wel rekening gehouden met de persoonlijke behoeften van elk kind. Indien een kind nood heeft aan slaap dan laten we die ook slapen… Indien kinderen niet willen deelnemen aan bepaalde actviteiten dan verplichten we ze niet.

 

Dagschema:

 • 7u30-…Aankomst kinderen, overdracht tussen ouder en begeleidster

 • 7u30-9u Vrij spel

 • 9u Onthaalmoment met klaspop

 • 9u20 Verzorging

 • 9u40 Vrij spel of begeleide activiteiten

 • 10u40 Verzorging

 • 11u Eetmoment

 • 12u Rusten/slaapmoment

 • 14u Verzorging

 • 14u15 Begeleide activiteiten of vrij spel

 • 15u15 Tussendoortje

 • 15u40 Verzorging

 • 16u – 18u30 Vrij spel

 • Afhaalmoment, overdracht tussen ouder en begeleidster

Welbevinden en betrokkenheid bevorderen

 

Door op regelmatige basis te werken met de MemoQ evalueren we constant het welbevinden en de betrokkenheid van al onze kinderen.

Bij een lage score gaan we onmiddellijk aan het werk om deze score te verbeteren. We gebruiken de MemoQ om ons eigen handelen in vraag te stellen. Aan de hand van dit instrument kunnen wij nagaan hoe het op dit moment met de kwaliteit van onze opvang gesteld is en kunnen we door middel van een stappenplan verbeteracties opzetten.

Taalbeleid

 

Via het meetinstrument MemoQ bekijken we of we genoeg taalondersteuning geven aan onze kinderen.

Elke dag geven we een onthaalmoment waar de taal enorm gestimuleerd wordt. Kinderen leren nieuwe woorden door verhaaltjes en liedjes. 

We gaan dieper in op bepaalde woorden en maken deze duidelijk aan de hand van tekeningen en prenten. 

De begeleiding speelt in op spontane taaluitingen van de kinderen en hebben gesprekjes over zaken die ze boeiend vinden.

Er wordt een rijke en gevarieerde woordenschat gebruikt en er wordt heel veel benoemd. 

De begeleidsters spreken in duidelijke en natuurlijke taal en gebruiken correcte zinnen.

Er wordt veel expressie gebruikt om te kinderen extra te stimuleren. 

Ook baby’s worden gestimuleerd om te brabbelen.

Onderling respectvolle houding

We hebben respect voor alle ouders ongeacht hun geloof, achtergrond of opvoedingsstijl. Ouders zijn in de eerste plaats de opvoeders.

We respecteren hun manier van opvoeden en proberen deze zoveel mogelijk in het kinderdagverblijf toe te passen.

Niet alleen hebben we een respectvolle houding naar ouders en kinderen maar naar alle personeelsleden en externen waar we nauw mee samen werken.

 

Continuïteit in de begeleiding

 

Hechting en herkenbaarheid is heel belangrijk op zo'n jonge leeftijd. We streven er dan ook naar dat er voor onze kindjes minimale wijzigingen in de gezichten plaatsvindt. Omdat we dit nooit zelf in de hand hebben (een begeleidster die ziek is, vertrekt of zwanger is,..) werken we sinds 2022 met klasoverschrijdende begeleidsters. Concreet komt het erop neer dat elk kindje iedereen kent. Weliswaar zit er een vast rooster/structuur achter de indeling van de begeleidsters/klas. Maar op die manier kunnen we continuïteit garanderen. De kinderen kennen 6 gezichten en wanneer er een personeelslid uitvalt (om dewelke reden dan ook) blijven er steeds 5 bekende gezichten in de klasjes vertoeven

 

Actief toezicht en permanente begeleiding

 

We starten elke dag in één klasje. Respectievelijk 15 en 30 minuten later gaan ook de deuren van klas 2 en 3 open. 

Op dezelfde manier wordt er ook afgesloten.

De aankomst van de kinderen gebeurt op deze manier heel gecontroleerd en zo blijft er een mooi overzicht. 

Zoals eerder vermeld kennen de kinderen alle begeleidsters en zien ze dus de gehele verblijfsduur steeds dezelfde vertrouwde gezichten.

Er zijn telkens voldoende begeleidsters aanwezig op basis van het aantal aanwezige kinderen.

De klassen zijn zodanig ingedeeld dat er een goed visueel toezicht kan gehouden worden.

De kinderen worden nooit alleen gelaten in de ruimte. 

Tijdens slaapmomenten wordt er non-stop gewaakt. Er is dus altijd iemand aanwezig in de slaapruimte

Onze baby’s jonger dan 6 maanden slapen onder toezicht in de speelruimte en niet in de slaapzaal.

Onze oudste peuters (+18m) slapen op rustbedjes in de ruimte. We gaven hier voorrang aan maximale m² speelruimte en boetten we bewust in op slaapruimte. Doorgaans stellen we vast dat de duur en kwaliteit van het dutje gelijkwaardig is op een rustbed als in een spijlenbed.

Milieu

 

Naast onze bekommernis om ouder en kind willen wij ons ook steeds bewuster worden van onze rol in het milieu. 

Wij kunnen op ecologisch vlak ook echt een verschil maken. Daarom kiezen wij voor een low-battery uitrusting. 

We zijn bewust op zoek gegaan naar speelgoed waar geen batterijen in moeten. Kinderen krijgen dagdagelijks al genoeg licht- en lawaaiprikkels. Wij willen ze daarom net prikkelen met andere materialen dan er globaal thuis en bij de grootouders wordt aangeboden. 

 

We gaven voorrang aan duurzaam, gereycleerd spelmateriaal, zoveel als mogelijk. Ook zochten wij naar een compromis op gebied van luiers. 

Herbruikbare luiers worden niet bij iedereen op groot jolijt onthaald en forceren is onze stijl niet. Dus kiezen wij voor één soort luiers. 

 

Wegwerpluiers, maar dan wel een soort die ecofriendly tot stand kwam. Daarnaast willen we terug naar hoe het ooit was. Back to basics. 

Veel buiten, werken en spelen met eenvoudige materialen. Spelen met speelgoed die op een milieubewuste manier tot stand kwam. 

 

Eigenlijk willen we dat kinderen opnieuw worden opgevangen op de manier zoals wij ruim 30 jaar geleden werden opgevangen bij mémé en pépé. Een soort van back to the nineties, maar dan in een cool jasje. Kinderen moeten kind kunnen zijn, mogen zijn.

 

We houden van ervaringsgericht leren.

Van zelf ontdekken, zelf proberen. We streven naar maximale stimulatie op gebied van zelfredzaamheid.

Dit alles in een veilige, vertrouwde omgeving. 

© 2015 by BVBA Po & Pippo

Proudly created, all rights reserved.

bottom of page